Lindorff Capital er spesialister på kjøp og forvaltning av fordringsporteføljer.

Porteføljekjøp

Fordringene forvaltes og inndrives i henhold til deres policy og kvalitetsstandard. Lindorff Capital har konsesjon for kjøp av alle typer porteføljer, inkludert finanskrav. Kjøpesummen fastsettes gjennom en grundig analyse av porteføljen og de forventede fremtidige innbetalinger.

Salg av fordringsporteføljen er et alternativ til egen eller ekstern innfordring. For dere medfører et salg redusert risiko for fremtidige kontantstrømmer og mindre administrativ oppfølgingen av gamle fordringer. Et salg frigjør kapital som kan reinvesteres i verdiskapende aktiviteter, samtidig som interne ressurser frigjøres for økt innsats i kjernevirksomheten.

Lindorff har kjøpt fordringsporteføljer siden 1992, og kan kjøpe fordringer både før og etter forfall. De fleste av våre kunder velger å selge fordringene etter at de er misligholdt eller vente til de er avskrevne, enten gjennom løpende salg eller som et engangssalg.

Løpende salg
Ved løpende salg inngås det en avtale om at et definert sett av fordringer skal selges til Lindorff fremover i tid. Salgsavtalen regulerer kriterier og risikoprofil for de krav som skal inngå i porteføljen. Løpende salg kan være ønskelig for virksomheter med likviditetsutfordringer, for de som ønsker å eliminere tapsrisiko, og de som ønsker en økonomisk forutsigbarhet.

Engangssalg
Ved engangssalg har kunden gjerne forsøkt å innfordre fordringene, mens saker som ikke er løst er akkumulert i en misligholdsportefølje. Porteføljen er ofte nedskrevet til under realisasjonsverdi, slik at en likviditetstilførsel som følge av et salg vil kunne gi en positiv resultateffekt.

Lindorff Capital kjøper ikke enkeltkrav.


Her finner du delårsregnskapene til Lindorff Capital AS