Koulutukset ja seminaarit

Osa koulutuksistamme on avoimia ja asiakkaillemme maksuttomia verkossa toteutettavia webinaareja.

Yrityskohtaiset koulutukset

Esimerkkejä yrityskohtaisista koulutuksista

Asiakas on velkaa: perinnän perusteet ja oikeuskäytäntö tutuksi

Sisältö: Käydään läpi kuluttaja- ja yrityssaatavien perintää sekä selvitetään, mikä on hyvä perintätapa ja millaisia kuluja perinnästä voi vaatia. Erityisesti pohditaan, mikä on muuttunut perinnässä viime vuosina ja mitä tuomioistuimet ovat linjanneet viimeisten lakimuutosten myötä.
Tavoite: Osallistuja saa kattavan käsityksen vapaaehtoisen perinnän keinoista, perinnän kustannuksista ja siitä, mikä on ajankohtaista juuri nyt.


Asiakas riitauttaa saatavan: miten asia etenee oikeudessa?

Sisältö: Riita-asian käsittelyvaiheet vireille tulosta ratkaisuun ja muutoksenhakuun. Selvitetään, milloin velka muuttuu riitaiseksi ja käydään läpi oikeudenkäynnin kustannuksia ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta. Koulutukseen voi liittää myös rikosprosessin kuvauksen.
Tavoite: Osallistuja perehtyy riitaisten saatavien perintään käytännössä ja saa kokonaiskuvan oikeuskäsittelyn hyödyistä, riskeistä ja kustannuksista.

 

Asiakas on velkajärjestelyssä: Asiakkaan velat uusiksi – mikä jää käteen velkojalle?

Sisältö: Yksityishenkilön velkajärjestelyprosessi pääpiireittäin. Koulutuksessa paneudutaan velkajärjestelyn edellytyksiin ja menettelyn oikeusvaikutuksiin velalliselle ja velkojalle. Lisäksi selvennetään vakuusvelkojien asemaa.
Tavoite: Osallistuja saa kattavan käsityksen siitä, miten velkajärjestely vaikuttaa velallisen maksuvelvollisuuteen ja velkojan asemaan saatavan perijänä.


Yrityssaneeraus: Asiakasyrityksen velat uusiksi – hyötyykö velkoja?

Sisältö: Käydään pääpiirteittäin läpi yrityssaneerausprosessi. Selvitetään edellytykset yrityssaneeraukseen pääsemiseksi sekä sitä, millä perusteilla asiakkaan yrityssaneeraukseen pääsemistä voi ja kannattaa vastustaa. Käydään läpi mitä vaikutuksia yrityssaneerauksella on sopimussuhteisiin ja velallisen ja velkojan asemaan muutoin. Lisäksi tarkastellaan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen, kuten myös takaajien asemaa.
Tavoite: Osallistujalle selviää mikä merkitys asiakasyrityksen saneerauksella on voimassaoleviin sopimussuhteisiin sekä se, keneltä ja miten velkaa voidaan yrityssaneerauksessa periä.


Konkurssi: Konkurssiuhka ja konkurssi velkojan ”pakkokeinona”

Sisältö: Milloin velalliselta voi vaatia saatavan maksua konkurssiin hakemisen uhalla. Selvitetään edellytykset konkurssiin asettamiselle sekä konkurssin alkamisen vaikutukset. Konkurssiprosessi konkurssiin asettamisesta lopputilitykseen ja jako-osuuden saamiseen. Käydään läpi milloin velkoja voi joutua palauttamaan ennen konkurssin alkamista saamansa suorituksen takaisin konkurssipesään.
Tavoite: Osallistuja saa kattavan käsityksen velkojan oikeuksista asiakasyrityksen konkurssissa, sekä lisäksi oppii tunnistamaan riskit siitä, milloin velkoja voi joutua palautusvelvollisuuteen jo saamansa suorituksen osalta.


Saatavan vanhentuminen – kuinka velkaa voidaan periä?

Sisältö:
Erilaisten velkojen vanhentuminen ja vanhentumisajat. Selvitetään, miten vanhentumisen voi katkaista ja milloin, sekä paneudutaan oikeusprosessien merkitykseen velan vanhentumisen katkaisussa ja keskeytymisessä.
Tavoite: Osallistuja saa käsityksen saatavan vanhentumisen merkityksestä ja kattavat tiedot erilaisista vanhentumisen katkaisutavoista.


Väite tavaran tai palvelun virheellisyydestä – missä ajassa asiakkaan tulee reklamoida ja milloin asiakkaalla on oikeus maksusta pidättymiseen

Sisältö: Jos tavarassa tai palvelussa on virhe tai toimitus viivästyy, mikä on oikea aika siitä huomauttamiselle. Mikä merkitys on reklamoinnin unohtamisella tai tekemisellä vasta laskun huomautusajan jälkeen. Käydään läpi myyjän ja ostajan oikeudet vastapuolen sopimusrikkomuksen johdosta. Selvitetään milloin vastapuolen sopimusrikkomus oikeuttaa pidättymään omasta suoritusvelvollisuudesta. Tarkastellaan virhetilanteita sekä yritysten välisissä kaupoissa, että kuluttajakaupoissa.
Tavoite: Osallistuja ymmärtää, mikä merkitys oikea-aikaisesti tehdyllä reklamaatiolla on, ja mitä erilaisia keinoja velalliset saavat käyttää, kun katsovat velkojan syyllistyneen sopimusrikkomukseen ja mitkä ovat velkojan oikeudet sopimusrikkomustilanteissa.


Takausvastuut – milloin takaajalta voi vaatia suoritusta ja mihin takaajan vastuu päättyy?

Sisältö: Käydään läpi erilaiset takausmuodot, takauksen edellytykset sekä takauksen liitännäisyyden merkitystä päävelkaan. Selvitetään mitä tietoja takaajalle tulee antaa ja mikä merkitys tiedonannon laiminlyönnillä voi olla. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, mikä merkitys sillä on takaajan asemaan, jos velkoja vapauttaa velallisen tai toisen samasta velasta vastaavan takaajan vastuusta. Käydään läpi milloin takaajan vastuu velkojaa kohtaan lakkaa.
Tavoite: Osallistuja tietää mikä merkitys oikeiden tietojen antamisella on takausvastuuseen, sekä tunnistaa tilanteet, joissa takaajalta voi vaatia suoritusta. Osallistuja tunnistaa riskit takausvastuun vähentymisen tai lakkaamisen osalta, jos päävelallisen tai kanssatakaajan asemaa muutetaan takauksen voimassa ollessa.


Vuokrasaatavat: Mitä tehdä kun vuokrat jäävät maksamatta tai vuokralainen aiheuttaa häiriöitä?

Sisältö: Käydään pääkohdittain läpi vuokrasuhteisiin liittyviä asioita velkavastuun kannalta. Selvitetään milloin vuokrasuhde voidaan purkaa ja vuokralainen häätää vuokrakohteesta. Tarkastellaan tilanteita sekä asuin- että liikehuoneistojen osalta. Koulutusta voidaan laajentaa koskemaan myös maanvuokrasopimuksiin liittyvää lainsäädäntöä.
Tavoite: Osallistuja tunnistaa vuokrasuhteen purkamisen ja irtisanomisen edellytykset ja erot sekä sen, ketkä muut voivat olla vastuussa vuokranmaksusta vuokralaisen lisäksi.


Kuolinpesät: Velallinen kuoli – kuka nyt maksaa velan?

Sisältö: Perehdytään siihen, ketkä ovat kuolinpesän osakkaita, mikä on perimysjärjestys eli kuka perii vainajan ja mikä merkitys on perunkirjoituksen tekemisellä ja perukirjalla. Lisäksi käydään läpi kuolinpesiin liittyvät erilaiset velat, velkojen maksujärjestystä sekä sitä, ketkä vastaavat veloista.
Tavoite: Osallistuja saa kattavan käsityksen siitä, keneltä velkaa voidaan periä alkuperäisen velallisen kuoltua.Pyydä tarjous yrityksesi tarpeisiin sopivasta koulutuspaketista. Sopimusasiakkaanamme saat koulutuspaketin edullisesti.

Lisätietoja:
Koulutusvastaava, VT Niina Ruhtinas, puh. 050 535 8470
koulutukset.fi@lindorff.com

Pyydä tarjous yrityksesi tarpeisiin sopivasta koulutuspaketista.

Koulutusvastaava, VT Niina Ruhtinas, puh. 050 535 8470 koulutukset.fi@lindorff.com

Tai jätä yhteydenottopyyntö

Lakikoulutukset yrityksille

Lakiasiainkoulutukset